Czy wiesz, że straty operacyjne

 • w 65% są wynikiem niewłaściwego działania procesów, w tym błędów lub braku procedur,

 • a w 26% - zawodności ludzi?

 • (badanie The Risk Management Association)

 • Sprawność operacyjna firm decyduje o ich rozwoju i przetrwaniu na rynku.

 • Współpracuję z kadrą zarządzającą po to, by firmy lepiej się rozwijały, szybciej osiągały swoje cele biznesowe, a ludzie chcieli w nich pracować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI w firmie PRO LIBERO Marzenna Tusza

1 Postanowienia ogólne

 • 1.1 Administratorem danych osobowych jest Marzenna Tusza prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą PRO LIBERO Marzenna Tusza, ul. Hery 25B lok. 63, 01-497 Warszawa, posiadająca numer NIP: 6411373616, REGON: 365034341, kontaktowy adres e-mail: witaj@prolibero.pl (dalej jako: „Administrator”).
 • 1.2 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów i kontrahentów Administratora pozyskanych w związku z jakąkolwiek współpracą Administratora z tymi osobami (dalej jako: „Klienci”), tj.:
  • 1.2.1 osób fizycznych, na rzecz których Administrator świadczy usługi;
  • 1.2.2 osób fizycznych, które są dostawcami usług lub podwykonawcami Administratora;
  • 1.2.3 pracowników i innych osób fizycznych działających na rzecz klientów i kontrahentów Administratora;
  • 1.2.4 osób fizycznych korzystających lub zamierzających korzystać ze strony internetowej Administratora dostępnej pod adresem http://www.prolibero.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”).
 • 1.3 Niniejsza Polityka Prywatności jest również dokumentem o charakterze informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora.
 • 1.4 Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klientów w ramach świadczenia usług lub czynności zmierzających do świadczenia usług. Administrator pozyskuje dane osobowe także na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami, jak również ze źródeł dostępnych publicznie takich jak m.in. Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 • 1.5 Przetwarzanie danych osobowych u Administratora odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”).

2 Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 • 2.1 W ramach współpracy z Klientami, w zależności od rodzaju współpracy oraz jej indywidualnego przedmiotu, Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  • 2.1.1 imię i nazwisko / firma;
  • 2.1.2 stanowisko służbowe;
  • 2.1.3 numer PESEL;
  • 2.1.4 telefon kontaktowy;
  • 2.1.5 adres e-mail;
  • 2.1.6 adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub adres prowadzenia działalności gospodarczej: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
  • 2.1.7 numer NIP;
  • 2.1.8 numer REGON;
  • 2.1.9 numer IP komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu.
 • 2.2 Podanie danych osobowych wskazanych w punkach 2.1.1-2.1.9 powyżej jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Klientowi przysługują określone w niniejszej Polityce Prywatności uprawnienia względem jego danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 2.3 Dane osobowe wskazane w punkcie 2.1.9 powyżej pozyskiwane są automatycznie w chwili odwiedzenia Strony Internetowej Administratora. Dane te są przechowywane w pliku dziennika na serwerze. Dane te są zbierane ze względów technicznych. Dane te mogą być przetwarzane w powiązaniu z innymi danymi osobowymi jedynie w razie wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

3 Cele przetwarzania danych osobowych

 • 3.1 Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • 3.1.1 w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy;
  • 3.1.2 w celu świadczenia usług przez Administratora;
  • 3.1.3 w celu podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy lub rozpoczęciem świadczenia usług;
  • 3.1.4 w celu nawiązywania i utrzymywania bieżących kontaktów, w tym w szczególności w celu zapewnienia efektywnej obsługi klienta;
  • 3.1.5 w celach archiwizacyjnych;
  • 3.1.6 w celach nawiązania i utrzymywania bieżącej współpracy zawodowej;
  • 3.1.7 w celach informacyjnych lub marketingowych Administratora, w tym w celach związanych ze składaniem ofert;
  • 3.1.8 w celu rozpatrywania reklamacji lub zgłoszonych roszczeń;
  • 3.1.9 w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, w tym dotyczących np. rozliczeń podatkowych.
 • 3.2 Ponadto, dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w innych celach, na które dany Klient wyrazi zgodę.
 • 3.3 Na podstawie danych osobowych Klientów Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

4 Podstawy przetwarzania danych osobowych

 • 4.1 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności, gdy:
  • 4.1.1 jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  • 4.1.2 jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. marketing własnych produktów lub usług Administratora, podejmowanie działań w celu rozpoczęcia świadczenia usług, dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym);
  • 4.1.3 jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wypełnienie obowiązku podatkowego).
 • 4.2 Ponadto, przetwarzanie danych osobowych przez Administratora może odbywać się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta. W takich przypadkach każdemu Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda Klienta.
 • 4.3 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w punkcie 4.2 powyżej, we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie pełnoletni Klienci. W przypadku osób poniżej 18. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

5 Okres przechowywania danych osobowych

 • 5.1 Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane, w tym w szczególności przez okres:
  • 5.1.1 potrzebny do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zmierzających do jej zawarcia;
  • 5.1.2 realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz okres, w którym Klientowi lub Administratorowi przysługują jakiekolwiek uprawnienia lub roszczenia związane z jej wykonaniem, w tym przez okres przedawnienia roszczeń oraz jeden rok po upływie okresu przedawnienia;
  • 5.1.3 realizacji wymagań ustawowych nałożonych na Administratora, w tym w szczególności związanych z obowiązkiem zachowania tajemnicy lub rozstrzyganiem, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy poszczególnymi Klientami Administratora.
 • 5.2 Po upływie okresu przechowywania danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora, z wyjątkiem danych osobowych przekazanych Administratorowi w celach marketingowych – ich przetwarzanie trwać będzie do czasu wycofania odpowiedniej zgody przez Klienta bądź zgłoszenia przez niego sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

6 Odbiorcy danych osobowych

 • 6.1 Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • 6.1.1 upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • 6.1.2 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. usługi firm zewnętrznych, podwykonawców, doradców prawnych, doradców finansowych lub księgowych, dostawców usług IT itp.);
  • 6.1.3 organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • 6.2 Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Klientów odbywa się z poszanowaniem praw Klientów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7 Środki ochrony danych osobowych

 • 7.1 Administrator chroni dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Klientów oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
 • 7.2 Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów. W szczególności Administrator stosuje najwyższej jakości zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.

8 Uprawnienia Klientów odnośnie do danych osobowych

 • 8.1 Każdy Klient może złożyć reklamację dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.
 • 8.2 Każdy Klient ma także prawo:
  • 8.2.1 do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o:
   • (1) celach przetwarzania;
   • (2) kategoriach danych osobowych;
   • (3) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • (4) w miarę możliwości – o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;
   • (5) prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • (6) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • (7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacjach o ich źródle;
   • (8) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  • 8.2.2 wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • 8.2.3 żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • 8.2.4 do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • 8.2.5 wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach;
  • 8.2.6 żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
   • (1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • (2) Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • (3) Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;
   • (4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • (5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • (6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • 8.2.7 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   • (1) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • (3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • (4) Klient wniósł sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta;
  • 8.2.8 żądania od Administratora przekazania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   • (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
   • (2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

9 Procedura reklamacyjna

 • 9.1 Reklamacja może być zgłoszona:
  • 9.1.1 w formie pisemnej – na adres siedziby Administratora, tj.: PRO LIBERO Marzenna Tusza, ul. Hery 25B lok. 63, 01-497 Warszawa;
  • 9.1.2 w formie elektronicznej – na adres e-mail witaj@prolibero.pl
 • 9.2 Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej:
  • 9.2.1 wskazanie, w jaki sposób doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i na czym to naruszenie polega;
  • 9.2.2 wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • 9.3 W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 8.2 powyżej, reklamacja powinna zawierać:
  • 9.3.1 treść żądania;
  • 9.3.2 w razie potrzeby – jego uzasadnienie;
  • 9.3.3 wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • 9.4 Administrator może poprosić zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub żądania.
 • 9.5 W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 8.2 powyżej, jest ono rozpoznawane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi procedury reklamacyjnej. W tym przypadku Administrator może poprosić osobę zgłaszającą żądanie o wykazanie swojej tożsamości w celu zweryfikowania, czy jest ona uprawniona do zgłoszenia tego żądania.
 • 9.6 Reklamacja rozpoznawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 • 9.7 W przypadku, gdy reklamacja wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 • 9.8 Zgłaszający może na każdym etapie uzyskać od Administratora informację o stanie rozpoznania swojej reklamacji.
 • 9.9 Niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji Administrator informuje zgłaszającego o sposobie, w jaki została ona rozpatrzona oraz o działaniach, które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
 • 9.10 Administrator komunikuje się z osobą zgłaszającą reklamację w formie elektronicznej – na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail. W przypadku niepodania przez zgłaszającego adresu e-mail, Administrator komunikuje się ze zgłaszającym pisemnie.
 • 9.11 Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji oznacza jej uwzględnienie. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z reklamacją Klienta to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 • 9.12 W przypadku ustalenia w wyniku rozpoznania reklamacji, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator podejmuje działania przewiedziane w obowiązujących przepisach.

10 Polityka cookies

 • 10.1 Na Stronie Internetowej Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 • 10.2 Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta serwisu internetowego. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Strony Internetowej.
 • 10.3 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • 10.4 Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację Klienta w trakcie ponownego odwiedzenia strony, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.
 • 10.5 Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić Klientom działanie Strony Internetowej, aby lepiej dopasować wygląd Strony Internetowej oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób Klienci używają Strony, co ma pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Strony Internetowej.

11 Zmiany Polityki Prywatności

 • 11.1 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 23 maja 2018 roku.
 • 11.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
  • 11.2.1 konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
  • 11.2.2 zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności;
  • 11.2.3 poprawy obsługi Klientów.
 • 11.3 O zmianie Polityki Prywatności Klient zostanie poinformowany poprzez komunikat zamieszczony na Stronie Internetowej lub poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności.
 • 11.4 Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

12 Postanowienia końcowe

 • 12.1 Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej lub mailowej na poniższe dane:
  • PRO LIBERO Marzenna Tusza
  • Hery 25B lok. 63, 01-497 Warszawa
  • kontaktowy adres e-mail: witaj@prolibero.pl
 • 12.2 Administrator może umieszczać na Stronie Internetowej odnośniki umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty niezależne od Administratora, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe inne podmioty prowadzące inne strony internetowe.
 • 12.3 W razie wystąpienia sprzeczności niniejszej Polityki Prywatności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, Administrator podejmuje działania w celu dostosowania Polityki Prywatności do wymogów obowiązującego prawa – jednakże nawet w okresie poprzedzającym taką zmianę Administrator będzie stosował zasady ochrony danych osobowych wynikające z tych przepisów.

kontakt

PRO LIBERO Marzenna Tusza
NIP 641-137-36-16
REGON 365034341

Tel. +48 602 633 700

Zostaw wiadomość. Zadaj pytanie. 
e-mail: witaj@prolibero.pl

ProLibero